Forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Artikler | June 11th, 2017

Når man får tildelt opholdstilladelse i Danmark, er det som udgangspunkt altid en midlertidig opholdstilladelse. Seks år efter at man er blevet tildelt sin midlertidige, har man dog grundlag for at søge om forlængelse af sin opholdstilladelse eller om permanent opholdstilladelse og/eller dansk statsborgerskab. Herunder kan du læse mere om, hvilke betingelser der gælder i forbindelse med forlængelse af opholdstilladelse, når det drejer sig om en tidligere familiesammenføring.

Som udgangspunkt får man altid en tidsbegrænset opholdstilladelse, når det gælder familiesammenføring, som normalvis efter to år kan forlænges med fire år. Herefter kan opholdstilladelsen forlænges med seks år ad gangen. Har man fået opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring med en udlænding, som selv har tidsbegrænset opholdstilladelse som flygtning, varer en opholdstilladelse højst indtil ægtefællens opholdstilladelse ophører.

Typer af opholdstilladelse

Der findes som udgangspunkt to typer af opholdstilladelser, som afgør, hvilke betingelser man efterfølgende skal leve op til. I forbindelse med familiesammenføring findes der flere forskellige typer af opholdstilladelser, som afgør baggrunden for, hvilke krav der forelægges i forbindelse med forlængelse af opholdstilladelse.

I denne artikel gennemgår vi, hvilke betingelser man skal leve op til i forlængelse af familiesammenføring som ægtefælle og/eller samlever.

Betingelser som til stadighed gør sig gældende

De betingelser, som man i forbindelse med den tidligere familiesammenføring skulle leve op til, gør sig som udgangspunkt stadig gældende i forbindelse med forlængelse af opholdstilladelse. Som udgangspunkt skal de følgende krav være opfyldte for at opnå familiesammenføring:

  • Ægtefællen i Danmark skal være fastboende i Danmark, og begge ægtefæller skal have samliv på én og samme adresse
  • Ægtefællerne skal råde over en selvstændig bolig af en rimelig størrelse
  • Ingen af ægtefællerne må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller efter integrationsloven

* ægtefæller og samlevere behandles som det samme, hvorfor der i denne artikel konsekvent refereres til dette som ægtefæller

Hvis disse krav gjorde sig gældende i forbindelse med familiesammenføring, gør de det også med henblik på forlængelse af opholdstilladelse. Derfor skal disse krav være opfyldte i hele perioden fra familiesammenføring til ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse.

Disse krav skal være opfyldt i forbindelse med forlængelse af opholdstilladelse

Krav om selvstændig bolig

Det er en betingelse, at ægtefællerne råder over en bolig af rimelig størrelse, som ydermere er en selvstændig bolig. Med selvstændig bolig menes det, at ægtefællerne skal have brugsretten til deres bolig enten som ejere, andels- eller anpartshavere eller lejere. Er boligen en lejebolig, skal lejemålet være med ubegrænset lejeperiode eller være indgået i en periode på minimum 1 ½ år fra den dato, hvor man har indsendt ansøgningen om forlængelse af opholdstilladelse.

Derudover tæller fremleje af en bolig ikke som en selvstændig bolig, og der må maks. bo to personer i boligen per beboelsesrum. En huskeregel er, at boligen skal have et areal på mindst 20 km2 per beboer.

Krav om selvforsørgelse

Som udgangspunkt stilles det som et krav, at ægtefællerne skal være selvforsørgende. Derfor må ingen af ægtefællerne modtage eller have modtaget ydelser i perioden eller hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller efter integrationsloven. Eksempler på ydelser i forbindelse med aktiv socialpolitik eller integrationslov er:

  • Integrationsydelse
  • Starthjælp
  • Kontanthjælp
  • Revalideringsydelse

Det er baggrunden for disse ydelser, der er afgørende for, om man lever op til dette krav om selvforsørgelse. Ydelser som SU og dagpenge gives ikke efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, hvorfor denne type ydelser ikke har indflydelse på forlængelse af opholdstilladelse.

Hvis man ikke opfylder kravene

De ovenstående krav skal som udgangspunkt være opfyldte, men der findes dog undtagelser, som gør det muligt alligevel at få forlænget sin opholdstilladelse på baggrund af en tidligere familiesammenføring.

Udvalgte samarbejdspartnere: