Beløbsordningen

Beløbsordningen er en af de populære ordninger som virksomheder vælger at bruge da det virker ret simpelt. Betal 31.250,- dkk i løn om måneden til din udenlandske ansat (ikke EU-borger) og få en dansk arbejdstilladelse, så de kan komme i gang med at arbejde for din virksomhed.

Det vigtigste helt lavpraktisk er at man har slået jobbet op på Jobnet eller EURES i mindst 2 uger før man ansøger.

Retsgrundlaget

Bestemmelsen om beløbsordningen blev indarbejdet i udlændingeloven ved lov nr. 379 af 25. april 2007, og det fremgår af bemærkningerne hertil, at det:

”Med henblik på at styrke Danmarks muligheder for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft foreslås den gældende jobkortordning udvidet således, at alle udlændinge med et jobtilbud med en årlig aflønning på mindst 375.000 kr. kan få opholds- og arbejdstilladelse.”

Beløbsordningen er altså en mulighed for arbejdsgiver at ansætte udenlandsk arbejdskraft direkte, hurtigt og nemt, såfremt man kan give en minimumsløn.

Grundlæggende betingelser

En af de grundlæggende betingelser for at ansætte en person fra udlandet er at vedkommende skal have en årlig løn på mindst 375.000 kroner, som gælder fra 1. april 2023.

Derudover stilles der krav både til arbejdsgiver men også arbejdstager i forhold til de formelle krav, såsom gyldigt pas med tilstrækkelig udløbsdato og en arbejdskontrakt som opfylder betingelserne for kunne opnå en dansk arbejds- og opholdstilladelse. Det er desuden en betingelse, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

For en dansk arbejdsgiver, som gerne vil ansætte en person fra udlandet er det vigtigt at firmaet ikke ansætter en person ulovligt og i øvrigt har orden i udlændinge-dokumenterne, da en forglemmelse eller mangel på tilladelse udløser bøde og mulig indrejseforbud for arbejdstager.

Derudover skal man have haft slået jobbet op mindst 2 uger før man søger om arbejdstilladelse.

Udover en gyldig arbejdskontrakt som skal være skrevet under af både arbejdstager og arbejdsgiver, skal formelle krav opfyldes, og der skal indgives en ansøgning til SIRI. Efter alle betingelser er opfyldt og SIRI har givet arbejdstager en gyldig dansk arbejdstilladelse er det muligt for vedkommende at arbejde på det danske arbejdsmarked.

Ny lov i 2023

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 2195 af 29. december 2020, at

” Udlændinge- og Integrationsministeriet ønsker, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration fremadrettet skal kunne meddele afslag på opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse hos en stadfæstet arbejdsgiver, allerede hvis der er en vis formodning for, at det ansættelsestilbud, der danner grundlag for ansøgningen om opholdstilladelse, ikke er reelt.”

Lige præcis det sidste i denne bemærkning om forholdet er reelt, er en vurderingssag som SIRI tager ud fra et skøn. 

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 2195 af 29. december 2020, at hvis lønnen ligger

“netop over beløbsgrænsen i beløbsordningen, men mere end 20 pct. over medianlønnen for den pågældende stillingskategori, vil formodningen som udgangspunktet være, at ansættelsesforholdet ikke anses for reelt, medmindre eksempelvis udlændingens individuelle kvalifikationer åbenbart kan begrunde lønniveauet…”

Det betyder at skal du ansætte en medarbejdere fra udlandet er det ikke nok at du blot kan betale 31.250,-. om måneden i løn til vedkommende. 

Hvorfor?

Denne ordning er lavet til alle ansøgere fra udlandet hvor ansøgeren har en naturlig løn over 31.250,-. om måneden. Det vil sige man kigger på andre virksomheder og lønninger til tilsvarende medarbejdere. Skal en ingeniørvirksomhed fx. have ansat en ingeniør fra Indien skal virksomheden opfylde betingelsen om, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Det vil sige ingeniøren skal have nogenlunde samme løn som de andre ingeniør i firmaet som ligger mellem 50-60.000,- dkk. Derfor ville det ikke være noget problem at ansætte en medarbejder under beløbsordningen i dette tilfælde.

Hvorfor får restauranter, frisører, cafeer, håndværkere afslag?

Man kan læse i medierne at restauranterne har søgt om ca. 200 arbejdstilladelser i 2021, hvoraf 96% af dem fik et afslag. Grunden til disse afslag er fordi loven og virkeligheden ikke passer sammen, og restauranterne er presset til at give kokke minimum 37.500,- (gamle regler) i løn, hvilket svarer til 20% over markedsprisen for en kok.

Man skal derfor i dette tilfælde bruge enten positivlisten eller særlige individuelle kvalifikationer under specialiseret kok.

Bestemmer jeg ikke selv deres løn?

Jo, i princippet bestemmer du selv løn på din ansat, men kravet i loven som det er lige nu er at hvis lønnen ligger over 20% over medianlønnen for den pågældende stillingskategori, modtager du et afslag på din ansøgning om arbejdstilladelse.

Formodningsregel

SIRI bruger formodningsreglen om at det ansættelsestilbud, som i virksomhedens øjne lever op til kravet om en høj løn på minimum 37.500,- dkk, der danner grundlag for ansøgning om arbejdstilladelse, ikke er reelt, og at det afgørende formål med den tilbudte ansættelse er at skaffe en arbejdstilladelse.

Formodningen går ud på, at ansøger ikke har tilstrækkelige individuelle kvalifikationer til den tilbudte stilling som håndværker, frisør, restaurantchef, kok osv., og at lønnen for den tilbudte stilling på den baggrund forekommer usædvanlig høj.

Eksempel på afslag

”På baggrund af stillingens indhold og dine kvalifikationer finder vi, at der er tale om almindelig faglært arbejde, hvorfor den tilbudte løn på den baggrund også forekommer usædvanlig høj. Det bemærkes i denne sammenhæng også, at den tilbudte løn ligger væsentligt over det generelle lønniveau for frisører.”

På den ene side kræver SIRI at man skal give en løn på minimum 37.500,- for at leve op til kravet på beløbsordningen, og på den anden side kan lønnen forekomme usædvanlig høj.

Dette stiller mange virksomheder i en meget interessant situation, da de på den ene side ønsker at leve op til reglerne. De søger om arbejdstilladelse, de har indset de skal betale en høj løn og har bestemt sig for at betale overpris da de mangler akut arbejdskraft. På den anden side modtager de afslag da lønnen er for høj.

Hvilke forhold vurderes sagen ud fra?

SIRI tager en samlet vurdering af sagens oplysninger herunder blandt andet oplysninger om udlændingens forhold, herunder oplysninger om udlændingens uddannelsesmæssige- og erhvervsmæssige baggrund, sprogkundskaber, troværdighed, tidligere ansøgninger om opholdstilladelse og ophold i Danmark.

Ved vurderingen kan der desuden indgå oplysninger om virksomhedens forhold, herunder oplysninger om virksomhedens økonomi, ejerforhold og omstændighederne omkring tidligere ansættelse af udlændinge i virksomheden. Derudover kan der indgå oplysninger om lønniveauet i virksomheden og den pågældende branche.

Afslag?

Modtager du et afslag og er der tale om et reelt forhold, og ønsker du at klage over afgørelsen kan du klage over dette indenfor 8 uger, mod et gebyr på 895 kr.

Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket 14 måneder for at få behandlet sin klage.

Ofte er den udenlandske arbejdskraft væk til den tid.

Hvad gør man så?

Altså indtil man enten får en ny regering, eller nye love omkring dette, skal man søge via andre ordninger især indenfor service stillingerne såsom kokke, frisører, håndværkere osv.

Man kan bruge positivlisten, bruge Fast-track ordningen herunder kortidssporet, ansøgning om særlige individuelle kvalifikationer.

Har du spørgsmål, kommentarer, eller rettelser kan du sende en e-mail på ss@vejentil.dk

Vil du gerne booke en tid til en personlig samtale er du velkommen til at booke online ved at trykke her: https://calendly.com/ss-21

Eller ringe på  +45-81 61 91 39

Advokatfuldmægtig

Sharandeep Singh

 

Udvalgte samarbejdspartnere: