Nye regler for arbejdstilladelser træder i kraft den 1. april 2023: Hvad betyder det for din virksomhed?

Artikler | March 23rd, 2023

Den 9. februar 2023 genfremsatte Regeringen et lovforslag om international rekruttering, som tidligere blev fremsat den 29. juni 2022 som en midlertidig løsning. Med det nye lovforslag bliver ændringerne permanente og træder i kraft den 1. april 2023. Lovforslaget indebærer blandt andet en sænkning af beløbsordningen til 375.000 kr., mulighed for certificering af virksomheder med 10 fuldtidsansatte til fast track-ordningen og udvidelse af positivlisterne for stillingsbetegnelser ved national og regional mangel på arbejdskraft. I denne artikel gennemgår vi de væsentligste ændringer og hvad de betyder for din virksomhed.

1. Ny beløbsordning

Den nuværende beløbsordning suppleres med en ny ordning, der kræver tilbudt ansættelse til en løn på 375.000 kr. Der stilles nye krav om sæsonkorrigeret bruttoledighed inden for de seneste tre måneder, der ikke må overstige 3,75 pct., og opslag af stillingen på Jobnet og EURES-Portalen i minimum to uger. Arbejdstilladelse efter den nye beløbsordning kan udstedes for op til fem år med mulighed for forlængelse.

2. Virksomheder med 10 medarbejdere kan blive fast track-certificerede

Kravet om antallet af fuldtidsmedarbejdere for at blive fast track-certificeret ændres fra 20 til 10, så flere virksomheder kan benytte ordningen. De resterende krav til certificeringen forbliver uændrede.

3. Ny ordning for udenlandske studerende, der er færdiguddannet

Udenlandske studerende, der har afsluttet en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse, vil automatisk blive tildelt et jobsøgningsophold, der giver mulighed for at arbejde i op til tre år efter endt uddannelse. Den nuværende etableringskortordning vil blive ophævet.

4. Udvidelse af positivlisterne

Positivlisterne for personer med en videregående uddannelse vil blive udvidet og gjort mere forudsigelige. Fagligt afgrænsede a-kasser og regionale arbejdsmarkedsråd får mulighed for at tilføje supplerende stillingsbetegnelser på listerne.

5. Mulighed for udenlandske selskaber at åbne filialer

Startup Denmark-ordningen udvides for udenlandske virksomhedsejere, der ønsker at åbne en filial i Danmark. Der stilles krav om en eksisterende virksomhed i udlandet.

 

Forbedringer i Fast Track-ordningen

Fast Track-ordningen, der giver visse virksomheder hurtigere adgang til udenlandsk arbejdskraft, vil også blive forbedret. Med det nye lovforslag vil virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte kunne blive certificeret til Fast Track-ordningen, hvilket giver dem hurtigere og mere smidig adgang til udenlandsk arbejdskraft.

Derudover vil den nye beløbsordning på 375.000 kr. blive inkluderet som et supplerende beløbsspor i Fast Track-ordningen. Dette betyder, at virksomheder, der er certificeret til Fast Track-ordningen, kan ansætte udenlandske medarbejdere med en løn på mindst 375.000 kr. om året, forudsat at de øvrige krav til den nye beløbsordning er opfyldt.

Fordele for udenlandske studerende

Det nye lovforslag indeholder også en række fordele for udenlandske studerende, der har afsluttet en uddannelse i Danmark. Studerende, der har gennemført en bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse i Danmark, vil automatisk få tildelt et jobskifteophold på op til tre år efter endt uddannelse. Dette giver de studerende mulighed for at søge arbejde og begynde at arbejde i Danmark uden at skulle ansøge om en separat arbejdstilladelse.

Udvidelse af positivlisterne

Positivlisterne, der indeholder stillingsbetegnelser med mangel på arbejdskraft i Danmark, vil også blive udvidet og mere forudsigelige. De fagligt afgrænsede a-kasser kan i samråd med de relevante arbejdsgiverorganisationer tilføje supplerende stillingsbetegnelser til positivlisterne for hele landet, mens de regionale arbejdsmarkedsråd får mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser på deres respektive regionale områder.

Dette betyder, at flere jobtyper vil blive tilgængelige for udenlandske arbejdstagere, hvilket gør det lettere for virksomheder at rekruttere arbejdskraft fra udlandet, når de oplever mangel på kvalificerede medarbejdere.

Ændringer i Startup Denmark-ordningen

Startup Denmark-ordningen, der giver iværksættere fra udlandet mulighed for at starte virksomheder i Danmark, vil også blive udvidet. Udenlandske virksomhedsejere, der ønsker at åbne en filial i Danmark, vil kunne ansøge om arbejdstilladelse under Startup Denmark-ordningen, forudsat at de opfylder visse krav, såsom at have en eksisterende virksomhed i udlandet eller have startet en virksomhed i Danmark under et andet opholdsgrundlag.

For at opnå arbejdstilladelse under Startup Denmark

For at opnå arbejdstilladelse under Startup Denmark-ordningen skal iværksætterne opfylde en række krav, herunder at deres forretningsidé skal være vurderet som bæredygtig og skal kunne bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Desuden skal iværksætteren kunne dokumentere, at de har tilstrækkelige finansielle midler til at drive virksomheden og til at dække deres eget ophold i Danmark.

Yderligere vil lovforslaget gøre det muligt for virksomhedsejere, der har modtaget en arbejdstilladelse under Startup Denmark-ordningen, at ansætte udenlandske medarbejdere under den nye beløbsordning, forudsat at de øvrige krav til beløbsordningen er opfyldt.

Simplificering af regler for arbejdstagere og virksomheder

Det nye lovforslag vil også indeholde en række forenklinger og ændringer af reglerne for udenlandske arbejdstagere og virksomheder i Danmark. Blandt andet vil der blive indført en mere enkel og overskuelig ansøgningsprocedure for arbejdstilladelser, og ansøgningsprocessen for positivlister og Fast Track-ordningen vil blive mere effektiv.

Formålet med dette lovforslag er at gøre det lettere for virksomheder i Danmark at rekruttere og ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og for udenlandske arbejdstagere og studerende at finde arbejde og opbygge en karriere i Danmark. Det forventes, at de nye regler vil styrke den danske økonomi og arbejdsmarkedet, og bidrage til at tiltrække talentfulde mennesker fra hele verden.

Endnu er det vigtigt at understrege, at lovforslaget skal igennem det politiske system og vedtages af Folketinget, før det træder i kraft. Der kan derfor ske ændringer i de endelige regler og vilkår, som beskrevet her.

Du er velkommen til at kontakte os vedr. de nye regler eller hvis du skal have hjælp til at søge på +45-70258060 eller ss@etosadvokater.dk

 

 

 

Udvalgte samarbejdspartnere: